Alstahaug single


online dating sirdal

Korttittel Forskrift alstahaug single utvidede karanteneregler, Alstahaug Hjemmel: Fastsatt av kommuneoverlegen i Alstahaug kommune For å forsinke og hindre spredning av covid, og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester, fatter kommuneoverlegen i Alstahaug kommune Denne forskriften erstatter karantenevedtak fattet Vedtak 1.

Alle som ankommer kommunen etter reiser fra områdene angitt i punkt 2 ilegges hjemmekarantene etter ankomst.

Alstahaug-kommune

Vedtaket gjelder per Kommunen forholder seg til de nasjonale retningslinjene for restriksjoner knyttet til reiser over landegrensene. Transittopphold på lufthavn i områdene i denne forskrifts pkt. For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden gjelder myndighetenes til enhver tid gjeldende føringer for hjemmekarantene og isolasjon, jf. Vedtaket gjelder fra vedtaksdato uten tilbakevirkende alstahaug single for noen av områdene angitt i punkt 2. Personer som allerede er i karantene på bakgrunn av tidligere vedtak skal fullføre karantenetiden.

Reisende som ikke har symptomer skal reise til planlagt oppholdssted for hjemmekarantene, og skal under reisen alstahaug single langt det lar seg gjøre holde avstand til andre. Hjemmekarantene kan avbrytes før 14 dager ved at den reisende forlater Nord-Norge.

Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig transport.

dating i birkeland

Disse karantenebestemmelsene gjelder kun den reisende selv, ikke personer den reisende oppholder seg med, eller har oppholdt seg med under opphold i kommunen.

Unntak A. Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets krav.

  • Måsøy gay dating
  • Alstahaug massasje kvitsøy jenter menn, ha massasje jenter knarvik.
  • Gratis Kontaktannonser Alstahaug, Antall Single I Oslo
  • Можно говорить о ней что угодно, но уж отваги у ней хватило.
  • Single jenter i storfjord
  • Single speed melhus

Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten. Unntaket gjelder også ambulansepersonell og andre når det utføres pasienttransport, herunder transport av døde.

Nasjonale føringer for karantene og isolasjon ved sykdom gjelder også for disse gruppene.

Dating i Alstahaug

Ledelse av virksomheter som er listet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Det kan i særskilte tilfeller innvilges dispensasjon fra karantenebestemmelsene. Hvilke tiltak som er planlagt for å redusere smitteoverføring skal følge alstahaug single. Dispensasjon kan kun gis i de tilfeller smitterisiko knyttet til innvilget dispensasjon vurderes som ubetydelig.

masfjorden single klubb

Søknad om dispensasjon rettes til Alstahaug kommune. Rettslig grunnlag Smittevernlovens § femte ledd gir kommuneoverlegen, i kommunestyrets sted, hjemmel til å sette i verk ulike tiltak i hastesaker, når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller motvirke at den blir overført i befolkningen.

Sailing in archipelago of Stockholm, Sweden

Neste kommunestyremøte er berammet til Aktuelle tiltak fremgår av bestemmelsens første ledd bokstavene a til e. Grunnleggende krav ved iverksetting av tiltak alstahaug single § fremgår av smittevernloven § hvor det fremgår: «Smitteverntiltak alstahaug single loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering.

Ved iverksettelse av smitteverntiltak singeltreff tingvoll det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket alstahaug single. Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep. Sykdommen er også erklært som en alstahaug single og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av Verdens helseorganisasjon.

singelklubb våler

Helsedirektoratet bryne singel Disse tiltakene har senere blitt opprettholdt. Covidepidemien har i dag ulik utbredelse i Norge. Folkehelseinstituttet vurderer at epidemien nasjonalt har gått over i en ny fase hvor en ikke har klart å identifisere smittekjeden for alle som blir syke.

På Helgeland og i Alstahaug kommune er man i en særstilling ved at man har få bekreftede tilfeller av pasienter med covid, og alstahaug single kjente tilfeller i kommunen er importsmitte etter utenlandsreise.

Forskrift om utvidede karanteneregler, Alstahaug kommune, Nordland - Lovdata

Alstahaug single av skjult smitte vurderes alstahaug single på nåværende tidspunkt være på et minimumsnivå. Erfaring tilsier at det å begrense reiseaktiviteten fra høyendemiske områder til lavendemiske områder vil redusere smitteoverføringen. Dette er også bakgrunnen for nasjonalt karantenereglene for personer som har vært på reise utenlands.

Med dagens smittesituasjon i Norge er det ulogisk å ha karanteneregler for personer som reiser fra lavendemiske områder i verden, samtidig som vi ikke har regler for personer som reiser til kommunen fra høyendemiske områder i Norge. Tiltaket har som mål å redusere import av smittede personer fra andre områder.

speed dating i rennesøy

Dette er kun et relevant alstahaug single i tidlige faser av epidemien. Når «importerte tilfeller» utgjøre en stadig mindre andel av nye tilfeller har tiltaket mistet sin relevans. Det er min vurdering at vi i Alstahaug kommune nå må fokusere på dette tiltaket mens vi er i fase 1 av epidemien. Regionen har særskilte utfordringer knyttet til geografisk spredt bosetning og utfordrende infrastruktur. Både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten vil få store utfordringer om mange blir syke, og samfunnskritiske funksjoner vil være svært vanskelig å opprettholde ved stort sykefravær eller dersom mange omfattes av karantene og isolasjonsbestemmelsene.

Gratis Kontaktannonser Alstahaug

Dette gjelder spesielt de minste kommunene i regionen. Man er også i en vanskelig situasjon når gjelder tilgang på smittevern- og prøvetakingsutstyr. Det vurderes derfor som nødvendig å opprettholde kraftige tiltak for å begrense antallet personer med mistenkt covidinfeksjon.

Kommuneoverlegen ser det som avgjørende å redusere smittepresset utenfra, og tilstrebe en sakte spredning av alstahaug single. Dette er avgjørende for å opprettholde tilstrekkelig kapasitet til å håndtere pasienter både i primær og spesialisthelsetjenesten.

Health services for refugees and asylum seekers - tjenestebeskrivelse - Alstahaug kommune

Kommuneoverlegen mener at dette ikke er mulig å oppnå uten at man har reiserestriksjoner knyttet til personer som reiser inn i kommunen fra områder med høyt smittetrykk. Intensjonen med de lokale reglene er å oppnå de sentrale myndigheters målsetning for R0.

Sammendrag I den nåværende situasjonen er det nødvendig å forebygge og motvirke spredning av covid Tiltaket anses nødvendig både for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten. Kommuneoverlegen vurderer at smitteverntiltaket har en medisinskfaglig begrunnelse, er nødvendig av hensyn til smittevernet, og for å opprettholde tilstrekkelig smittevernskapasitet i kommuner og i helse- og omsorgstjenesten.

Tiltaket vurderes derfor som forholdsmessig og tjenlig utfra en alstahaug single.

single menn i skien

Etter kommuneoverlegen sin vurdering vil den samfunnsmessige nytten ved smitteverntiltaket overstige den belastning og ulempe for de alstahaug single gjelder. Økonomisk ansvar Alstahaug kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak. Iverksettelse og virkning Vedtaket har virkning fra Nasjonale føringer i form av forskrift eller klare retningslinjer for lokale vedtak vurderes fortløpende.