Dating site i mosterhamn, Bømlo - Wikipedia


dating site i mosterhamn

Institutt for byggfag [] Sammendrag Mosterhamn har en kulturhistorisk verdi på nasjonalt nivå med trolig Norges eldste kirke og innføringen av kristenretten som la grunnlaget for dagens rettsstat i år Oppfordringen om å lage en helhetlig plan for framtidig utvikling av Mosterhamn er gitt i forbindelse med riksjubileumet i år og vil stå som et innspill i kommende kommuneplanarbeid.

Målet med oppgaven er å belyse hvordan vi kan få til en helhetlig utvikling av Mosterhamn med vekt på å skape attraktivitet for både beboere og besøkende.

View of the Slåtterøy Lighthouse View of Goddo island The municipality includes about islands, islets, and skerries, although most are very small and uninhabited. The main island is also called Bømloand other notable islands in Bømlo municipality include MosterOtterøyaSpyssøyaGoddoand Espevær.

I tillegg vil medvirkning anvendes for å se på hvordan lokalbefolkningen kan involveres tidlig i prosessen og om dette vil være et positivt bidrag for planleggingen. Videre vil det implementeres tiltak for å fremme folkehelse med fokus på å skape et godt nærmiljø.

dating site i mosterhamn

Funn fra bakgrunnsteorien tilknyttet temaene har sammen med valgte metoder og satte mål for oppgaven lagt grunnlaget for endelig løsning. For å sikre medvirkning tidlig i prosessen har det blitt gjennomført spørreundersøkelser og møter med Bømlo Kommune og Moster Grendautvalg.

Innspillene har sammen med analysearbeid identifisert utfordringer og muligheter for videre planarbeid. Den helhetlige planen er en sammenstilling av 6 ulike delområder med tilhørende tiltaksnivå som sammen gir et bilde av den fremtidige utviklingen i en overordnet skala.

dating site i mosterhamn

Det er søkt å øke attraktiviteten gjennom en helhetlig og fleksibel plan med både kortsiktige- og langsiktige løsninger. Medvirkningen har vist seg å være et positivt virkemiddel hvor innspillene har gitt et bredere kvalitativt grunnlag for forståelsen rundt de sosiale aspektene og sammenhengen mellom disse.

dating site i mosterhamn

Folkehelse er dating site i mosterhamn gjennom utbedring av eksisterende gangforbindelse og etablering rotnes single damer nye rekreasjons- og møteplasser, slik at de fysiske omgivelsene blir tilrettelagt for økt bruk, bevegelse og framkommelighet.

Studiet viser hvordan medvirkning og tiltak for å fremme folkehelse i nærmiljøet samsvarer med de attraktivitetsskapende faktorene Beskrivelse Masteroppgave i areal og eiendom, institutt for byggfag Utgiver.

dating site i mosterhamn