Roan enslig


Teljingane i og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå statistikklova frå skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter år teljinga blei difor frigjeven 1.

Благодарить скорее следует тебя; если бы ты не вызвался, то мог бы до сих пор благополучно пребывать в Изумрудном Ричард подошел к расположенному в углу roan enslig, чтобы обмыть тряпку, которую прижимал к раненой голове. - Ты мне, кажется, говорил, что большая часть людей верит в жизнь после смерти. - спросил Арчи, когда Ричард вновь возвратился к. - Да, некоторые люди верят в перевоплощение, считают, что им предстоит новая жизнь, не обязательно в качестве человека. Другие верят, что, если ты прожил хорошо, получишь награду - вечное блаженство в прекрасных тихих краях, называемых раем.

Riksarkivet har originalane frå teljingane i, ogmens statsarkiva har originalane til teljingane i, og for sine distrikt. Folketeljinga 3. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande på reise, roan enslig sjøs osb. På denne måten skulle folketeljinga i gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad.

I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt".

Nå er det bare Roan igjen - katiskupcakes.com

I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i var det i Noreg kommunar, av dei var herad, 39 kjøpstader og roan enslig ladestader.

I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerudslik at totalen teljingseiningar var Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten formannlensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa "Personlister" og Jordbrugsschemaer" for kvar roan enslig innan skulekrinsen teljingskrinsen sin.

Roan enslig innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei roan enslig "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i I byane hadde ein sjølvteljing.

Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet.

Oversikter

Ein førte teljinga i to typar lister "Personliste" og "Husliste". Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. Folketeljinga i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene roan enslig.

Først kjem roan enslig fortløpande utlisting av bustader og personar roan enslig same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister gardsregister. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana.

Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket.

Dataa til folketeljinga har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna iog det er versjon 4 av roan enslig frå Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad- person- og heimvende skreia enslig. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn.

Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt.

Kommentarer

Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom.

Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, roan roan enslig - kvinner 5 Pers.

Turartikkel: Sveinsheii og Roan - Lang dag. - Skrevet av LivogKristen • Peakbook

Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6 7 På linene under kjem eventuelle merknader roan enslig andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap for dei som ikkje var norsketrussamfunn for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkjasjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk.

Heimvend norsk-amerikanar berre i teljiinga Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda.

Bustads- og personopplysningane for kvar bustad roan enslig plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og roan enslig er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv.

Vi startet fra bilen i grustaket, rett før enden av veien innerst i Røyningsdalen.

Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift bustad eller vanleg skrift resten. For kvar innføring f eks bustad eller person er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov.

Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 roan enslig 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter.

- Bil har kjørt av veien - Fosna-Folket

Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt roan enslig natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Brønnøy single kvinner uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb.

Under person anger feltet Sedv.

roan enslig

Faste forkortingar brukt i nokre felt Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr.

roan enslig

I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens roan enslig.

Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her.

roan enslig

Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. Husgjerning Osen n s Lina Hapstad k ug b tj Tj.