Sauda dating


sauda dating

I har det vore arbeidd med den statistiske analysen av materialet frå Odda og Tyssedal. Sammendrag Målet for prosjektet er å kartlegge og forstå talemålsutviklinga dei siste hundre åra på fire industristader for sauda dating den måten å vinne innsikt i sosiale og språklege faktorar som gjeld i språkendringsprosessar.

Sysselsettingen i industrien har imidlertid gått ned de siste årene, og andre deler av næringslivet har ikke kunnet Den første delen av rapporten tar for seg utviklingen i befolkningen, pendlingen og

Årdal, Odda, Tyssedal og Sauda er alle indu stristader som voks fram i løpet av talet, og dei hadde ein svært rask auke i folketalet. Tilflyttinga kom frå heile landet og frå utlandet, og i løpet av kort tid vart det bygd opp heilt nye samfunn på desse stadene.

Samfunnstype og språkleg variasjon

I etableringsfasen var stadene b åde sosiale og språklege smeltegryter, og lokale språklege førebilete mangla i større eller mindre grad fordi dei som budde i området frå før, var for få i forhold til innflyttarane til å kunne "nøytralisere" dei språkleg. Språksituasjonen i slike nye ind ustristader representerer ein unik laboratoriesituasjon med tanke på å undersøkje faktorar som verkar inn på språkendringar.

  1. Single klubb i bardu
  2. Styrene i Sauda Sparebank og Sparebanken Vest er enige om å innstille overfor sine respektive representantskap å slå sammen de to bankene.
  3. Sauda Sparebank | Sparebanken Vest
  4. Etter bestilling Gatelys i området til Haugaland Kraft Vi drifter ca.
  5. Девочка улыбнулась.
  6. Meld fra om feil på veglys – Haugaland Kraft

Vi ønskjer å kartlegge dialektane til dei ulike generasjonane i desse bygdene medan den generasjonen som etterfølgde innflyttaraneframleis er i live; slik sauda dating vi oppnå større innsikt i det vi kallar koineisering, eit særtilfelle av dialektkontakt der nye dialektar oppstår som følgje av kontakt mellom språkbrukarar med gjensidig forståelege dialektar.

Prosjektet er todelt: I ein s ynkron studie vil vi gjennom nyinnsamling av talemålsdata frå tre nolevande generasjonar språkbrukarar studere språksituasjonen og mønster i språkvariasjonen på dei fire industristadene i dag.

Ved hjelp av eldre talemålsdata og sauda dating vil v i òg beskrive språkendringane diakront og freiste forstå språklege utviklingsliner frå tida etter industrietableringa og fram til i dag.

sauda dating

Prosjektet søkjer om to doktorgradsstipend. Den sauda dating stipendiaten skal arbeide med Odda og Tyssedal i eit nærkompara tivt perspektiv, den andre med Årdal og Sauda i eit fjernkomparativt perspektiv.

sauda dating

Stipendiatane skal ha samordna problemstillingar og metode for å gjere jamføringa påliteleg. Publikasjoner hentet fra Cristin.

Punção venosa para administração de soro - Sua Saúde na Rede